Đây là truyện tranh về hành trình có bầu em bé 😀

Giới thiệu nhân vật

1-page-001

Phát hiện ra có bầu 😀2-page-001 3-page-001

4-page-001 5-page-001

Những ngày đầu làm quen nhau

6-page-001

7-page-001

8-page-001

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s